หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วมใหญ่

ถ้าไม่บันทึกเรื่องนี้ไว้คงไม่ได้แน่ๆ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่ต้องบันทึกว่า ปี 2554 เป็นปีที่น้ำท่สฃวมหนักที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการบันทึกกันไว้ และดูเหมือนว่า จะท่วมมากกว่าปี 2485 ที่เคยมีบันทึกเอาไว้ แต่น้ำท่วมปีนี้ ส่งผลต่อความเสียหายอย่างมหาศาล

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กำลังพัฒนาสือCD-Based

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการจัดกิจกรรมการสอนเสริมมีดังนี้ 1 รายวิชาที่จัดกิจกรรมการสอนเสริม คือรายวิชาที่มีเนื้อหายากในกลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 วิธีการสอนเสริม จะให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในวิชานั้นๆ มาเป็นผู้สอนเสริม โดยจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียนที่สำนักงาน กศน. กำหนด 3 การหาครูสอนเสริมค่อนข้างยาก โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 4 รูปแบบการสอนเสริม จะเป็นการเสริมความรู้ (ติว) ในเนื้อหาที่ยาก ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ (ส่วนมากเป็นนักศึกษาที่ต้องการนำความรู้ไปศึกษาต่อ) อุปสรรคที่สำคัญของการจัดกิจกรรมการสอนเสริมคือ ครู กศน.ส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ในรายวิชาที่จะสอนเสริม โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน จึงต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอกมาช่วยสอนเสริม แต่บางรายวิชา ก็หาบุคลากรจากภายนอกมาสอนเสริมได้ยากเช่นกัน (สาเหตุสำคัญคือ ค่าตอบแทนการสอนเสริมน้อย และครูส่วนมากรับสอนพิเศษ นักเรียนในระบบโรงเรียน ซึ่งมีรายได้ดีกว่า) จากข้อมูลการจัดกิจกรรมสอนเสริมดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยผลิตสื่อการสอนเสริม ในรูปแบบ CD-Based